Privacy statement

Het project Breedband Loosdrecht (binnen de stichting en coöperatie Breedband Wijdemeren) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De stichting en coöperatie Breedband Wijdemeren verwerken uw persoonsgegevens omdat u een aansluiting heeft op Breedband Loosdrecht of te kennen hebt gegeven een aansluiting te wensen danwel informatie van Breedband Wijdemeren te willen ontvangen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (van vertegenwoordigers van klanten en prospects/zakelijke contactgegevens)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uitsluitend voor die personen die rechtstreeks diensten afnemen van (of leveren aan) Breedband Wijdemeren (dus niet de diensten van de ISP’s)
  • bankrekeningnummer
  • betaling specificaties

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen gevoelige gegevens. De gegevens die wij verzamelen gebruiken wij uitsluitend voor onze eigen dienstverlening. Zonder uw uitdrukkelijke instemming worden deze niet gedeeld met derden.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Breedband Wijdemeren verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar bedrijfsvoering en marketing. Wij verwerken persoonsgegevens van personen waarmee wij in contact komen en waaraan wij diensten leveren. Die persoonsgegevens hebben wij nodig om onze diensten op een goede manier te kunnen leveren en (toekomstige) klanten te kunnen informeren. Wij verwerken informatie daarbij voor de volgende doelen:

Voor de uitvoering van de overeenkomst:

 • het leveren van een glasvezel aansluiting, inclusief de behoefte en wensen van de klant tot het aanpassen van deze aansluiting;

om te voldoen aan een wettelijke verplichting:

 • in het kader van nakoming van wet- en regelgeving, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controles, waaronder financiële;

omdat wij een gerechtvaardigd belang hiervoor hebben:

 • de totstandkoming van de overeenkomst;
 • het uitvoeren van marktonderzoek en ten behoeve van product- en dienstontwikkeling samenstellen van managementinformatie, alsook voor het bepalen van strategie;
 • de verzorging van informatievoorziening, inclusief bijvoorbeeld het sturen van een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of ander elektronisch bericht;
 • het gericht doen van een aanbieding, bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch;

Op basis van toestemming:

 • het sturen van een nieuwsbrief;

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Breedband Wijdemeren bewaart uw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren en om te voldoen aan wettelijke en fiscale bewaarverplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Breedband Wijdemeren verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan wel aan een rechtmatig verzoek van een daartoe bevoegde autoriteit. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Breedband Wijdemeren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Breedband Wijdemeren levert onbelichte glasvezelverbindingen

Breedband Wijdemeren levert onbelichte glasvezelverbindingen als dienst (‘dark fiber’). De klant, of in diens opdracht een service provider, zorgt zelf voor de apparatuur waarmee de communicatie plaatsvindt. Binnen deze dienstverlening verwerken wij geen persoonsgegevens, behalve zoals beschreven in verband met de bedrijfsvoering en marketing. Wij hebben binnen deze dienstverlening geen toegang tot informatie die over de infrastructuur verzonden wordt. Hierdoor vindt ook geen verwerking van persoonsgegevens door ons plaats. Breedband Wijdemeren is binnen deze dienstverlening geen verwerkingsverantwoordelijke en geen verwerker in de zin van de AVG.

Cookies die wij gebruiken

Wij gebruiken geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Breedband Wijdemeren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen zich op nader te bepalen wijze te identificeren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Breedband Wijdemeren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en spant zich in om een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te handhaven. Breedband Wijdemeren neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@breedbandloosdrecht.nl of 06-5161 9685.

Wijzigingen

Breedband Wijdemeren behoudt zich het recht voor dit privacy statement van tijd tot tijd aan te passen. Breedband Wijdemeren raadt daarom aan om regelmatig de meest recente versie van het privacy statement te bekijken.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement, dan wel de verwerking van persoonsgegevens door Breedband Wijdemeren, dan wel voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene, kunt u, onder vermelding van ‘privacy/persoonsgegevens’ contact opnemen met Breedband Wijdemeren:

Breedband Wijdemeren

Deze versie is opgesteld in mei 2018.